želanie Darček
košík (prázdne) 0
Váš nákupný košík je prázdny
Ponuka
Využite našu špeciálnu ponuku!
 dni  Jour  :  :
60% predaj na naše produkty!

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNOSŤ

Objednávka produktov prezentovaná na stránke Diamant-Anvers.sk, v elektronickom katalógu webovej stránky Diamant-Anvers.sk podlieha súhlasu kupujúceho a predstavuje bezvýhradný súhlas kupujúceho so všetkými všeobecnými podmienkami predaj uvedený nižšie. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre kupujúceho záväzné bez ohľadu na ním pridané osobitné doložky - s výnimkou výslovného súhlasu predávajúceho - a bez ohľadu na reklamné podklady vydané spoločnosťou DIRECTGLOBE GROUPE.

Prijatie kupujúceho preukazuje svojim podpisom na objednávkovom formulári, ako aj zaplatením jeho objednávky poštovým šekom, peňažnou poukážkou alebo platobnou kartou.

Tento dvojitý prístup je pre kupujúceho ekvivalentný uznaniu, že sa plne oboznámil a že schvaľuje všetky nižšie uvedené podmienky. 

S výnimkou prípadov taxatívne upravených prezentovanými všeobecnými obchodnými podmienkami je objednávkový formulár podpísaný kupujúcim konečnou objednávkou a nie je možné ju vziať späť. 

Za týchto podmienok spoločnosť DIRECTGLOBE GROUPE vyzýva zákazníkov, ktorí sa pripojili k jej katalógu elektronického predaja na diaľku, aby si pozorne prečítali nižšie uvedené všeobecné podmienky predaja, skôr než pristúpia k akejkoľvek skutočnej objednávke produktov uvedených v tomto katalógu.

Článok 1: predmet

Tieto všeobecné obchodné podmienky majú za cieľ upresniť práva a povinnosti kupujúceho s ohľadom na produkty predávané v elektronickom katalógu internetovej stránky Diamant-Anvers.sk v rámci systému predaja na diaľku. 

Na zmluvu uzatvorenú v prípade účinnej objednávky v rámci a podľa podmienok uvedených v týchto všeobecných podmienkach predaja sa vzťahujú predpisy o predaji na diaľku, ako vyplýva najmä zo Spotrebiteľského zákonníka, ako aj z OZ. osobitné ustanovenia uvedené nižšie. 

Článok 2: IDENTIFIKÁCIA AUTORA PONUKY

Osoba zodpovedná za ponuku je SARL DIRECTGLOBE GROUPE, spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná v Parížskom obchodnom a obchodnom registri pod číslom 505309021, ktorá je zodpovedná za organizáciu a šírenie elektronického katalógu webovej stránky Diamant-Anvers. com

Kontaktné údaje SARL DIRECTGLOBE GROUPE sú nasledovné:

- adresa: SARL DIRECTGLOBE GROUPE - 149 Ave du Maine - 75014 Paríž

- telefón: 08. 00. 90. 46. 03

- fax: 08. 05. 70. 10. 18

- e-mailová adresa: contact@Diamant-Anvers.sk

Autormi ponuky predaja, ktorá sa riadi týmito všeobecnými podmienkami predaja sú: 

DIRECTGLOBE GROUPE, spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v parížskom obchodnom registri pod číslom SIRET: 505 309 021 

SARL DIRECTGLOBE GROUPE, ako osoba zodpovedná za ponuku, bude sprostredkovateľom pre kupujúcich (pozri kontaktné údaje vyššie). 

Poznámka: Podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy v lehote 30 dní nájdete v článku 7. 

Článok 3: ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY PONÚKANÝCH TOVAROV A SLUŽIEB 

Produkty ponúkané v elektronickom katalógu webovej stránky Diamant-Anvers.sk, ktorých predaj na diaľku sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, majú tieto podstatné vlastnosti: 

- Príslušné produkty: názov, komponenty, hmotnosť kameňov, množstvo, farba, ako aj špecifiká sú presné pre každý z produktov v elektronickom katalógu stránky Diamant-Anvers.sk. Všetky tieto prvky sú zahrnuté v objednávke zadanej kupujúcim a sú uvedené ako orientačné. V každom prípade prezentačné fotografie produktov ponúkaných v elektronickom katalógu webovej stránky Diamant-Anvers.sk nie sú zmluvné a nemôžu zakladať zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu. 

- Dostupnosť tovaru alebo služby: produkty prezentované v elektronickom katalógu webovej stránky Diamant-Anvers.sk, ktorých predaj na diaľku sa riadi týmito všeobecnými podmienkami predaja, sú dostupné pri všetkých rezerváciách, na e-mail vám bude zaslaný byť zaslané na potvrdenie objednávky a skladovej dostupnosti.

- Metódy a rady na použitie: tieto prvky sú uvedené pri každom z ponúkaných produktov v elektronickom katalógu stránky Diamant-Anvers.sk najneskôr pri dodaní daného produktu, alebo v samotnom elektronickom katalógu v predpoklade alebo režime používanie príslušného výrobku predstavuje základný prvok aktu nákupu. 

- Spôsoby dodania: podmienky dodania produktu objednaného kupujúcim v elektronickom katalógu webovej stránky Diamant-Anvers.sk sú uvedené v článku 9 nižšie. 

Článok 4: INFORMÁCIE O PRODUKTE

Stránky DIRECTGLOBE GROUPE prezentujú produkty na predaj s potrebnými vlastnosťami, ktoré umožňujú súlad s článkom L 111-1 Spotrebiteľského zákonníka, ktorý umožňuje potenciálnemu kupujúcemu poznať pred prijatím konečnej objednávky základné vlastnosti produktov. že chce kúpiť.

Dokumenty spojené s produktmi na stránkach DIRECTGLOBE GROUPE (popisy, technické súbory, fotografie, nákresy, plány, grafika atď.) slúžia len pre informáciu a nezaväzujú DIRECTGLOBE GROUPE k tomu, aby rešpektovala realitu produktu. nemôže spochybniť platnosť objednávky alebo predaja. Spoločnosť DIRECTGLOBE GROUPE nemôže byť v žiadnom prípade nútená kompenzovať alebo zrušiť objednávku po nemožnosti použiť zakúpený produkt z dôvodu nekompatibility s komponentom (komponentmi) produktu.

Produkty a ceny prezentované na stránkach DIRECTGLOBE GROUPE sú platné len do vypredania zásob a nezakladajú žiadnu kompenzáciu v prípade zlyhania alebo zrušenia.

Predajné ponuky obsiahnuté v elektronickom katalógu webovej stránky Diamant-Anvers.sk, ktoré sa riadia týmito všeobecnými podmienkami predaja, sú platné pre akýkoľvek produkt v tomto katalógu, pokiaľ zostane online a bude dostupný. 

Článok 5: CENA

Cena je uvedená pri každom z produktov uvedených v elektronickom katalógu webovej stránky Diamant-Anvers.sk v eurách.

Cena je vrátane všetkých daní pri objednávke Náklady na doručenie sú uvedené v elektronickom katalógu pri každom z ponúkaných produktov. 

Kupujúcemu je garantovaná cena, ktorá je uvedená v elektronickom katalógu internetovej stránky Diamant-Anvers.sk v deň nákupu, ktorý sa prejaví prijatím ponuky kupujúcim za podmienok uvedených v článku 6 nižšie. 

Cena musí byť zaplatená v plnej výške pri objednávke, s výhradou podmienok odstúpenia od zmluvy uvedených v článku 7 nižšie. 

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť predajné ceny uvedené v jeho elektronickom katalógu.

Ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť. Predajná cena použitá pri nákupe produktu zodpovedá cene zaznamenanej online pri zaznamenaní objednávky na webovej stránke (okrem tlačových chýb).

Akékoľvek náklady na dodanie a poistenie sú na zodpovednosť zákazníka a sú fakturované spolu s predajnou cenou produktov.

Zákazník bude vždy pred definitívnym zaznamenaním svojej objednávky informovaný o nákladoch na doručenie súvisiace s uvedenou objednávkou a bude od zákazníka vyžadovaná platba za celkovú sumu nákupu vrátane cien objednaných produktov plus náklady na doručenie. .. Potvrdenie dohody o platbe za objednávku zo strany zákazníka teda znamená, že zákazník súhlasí s úhradou súvisiacich nákladov na doručenie. Náklady na doručenie preto nemôžu predstavovať platný dôvod na spochybnenie objednávky po jej konečnej registrácii.

Článok 6: PRIJATIE PONUKY

Prijatie ponuky kupujúcim je formalizované podpísaním všeobecných podmienok predaja ako aj objednávkového formulára, pričom všetky nasledujúce údaje, z ktorých niektoré sú označené tučným písmom, musí kupujúci vyplniť (najmä bankové spojenie) . 

Meno kupujúceho 

Meno 

adresa 

Dodacia adresa (ak je iná) 

E-mail 

Telefón (voliteľné)

Potvrdenie objednávky pri zadávaní objednávky: 

- popis produktu (s referenciami) 

- objednané množstvo 

- cena 

- spôsoby platby (banková karta, šek, peňažný poukaz) 

- dodacie podmienky 

- prípadne popredajný servis.

Objednávku zadanú kupujúcim potvrdí predávajúci emailom.

Článok 7: SPOKOJENÉ ALEBO VRÁTENÉ

Diamanty na objednávku nám môžu byť vrátené do 30 pracovných dní odo dňa prijatia za predpokladu, že pečať nebola otvorená. Maloobchodné šperky nám môžu byť vrátené do 7 pracovných dní od dátumu prijatia. v ten istý deň právo na vrátenie za predpokladu, že neboli nosené.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je podmienené odoslaním dodaného produktu a nákupného certifikátu kupujúcim predávajúcemu, aby predávajúci mohol pristúpiť k vráteniu peňazí, ak sa kupujúci rozhodne na vrátenie peňazí. Pokiaľ to kupujúci výslovne neuvedie, bankové údaje pre refundáciu musia byť totožné s údajmi uvedenými v objednávkovom formulári platnom kupujúcim pri jeho prvotnej objednávke za podmienok uvedených vyššie v článku 6. -vyššie. 

Dodaný tovar je potrebné vrátiť na jedinú adresu, ktorá mu bude uvedená pri kontaktovaní predávajúceho (08. 05. 70. 10. 09), táto adresa sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho tovaru. 

Náklady vyplývajúce z tejto spätnej zásielky znáša kupujúci, pričom sa uvádza, že podmienky odoslania a vrátenia musia byť totožné (najmä vrátenie s odporúčaným krytím s deklarovanou hodnotou alebo colissimo s následným poistením od tej doby. ak ide o cennosti, ako sú šperky). 

Hneď ako kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, predávajúci sa zaväzuje vrátiť mu čo najskôr všetky zaplatené sumy, s výnimkou vyššie uvedených nákladov na vrátenie, za predpokladu, že dodaný tovar bude vrátený späť. predávajúcemu v pôvodnom, nepoškodenom a čistom obale. Toto právo na odstúpenie od zmluvy nemôže nikdy vstúpiť do hry, ak dodané produkty boli zjavne predmetom trvalého používania alebo úpravy.

Avšak iba výrobky vrátené v bezchybnom stave a v pôvodnom obale môžu byť refundované (náklady na doručenie a vrátenie zostávajú v zodpovednosti zákazníka).

Vrátenie tovaru musí byť vykonané pod balíkom poisteným na fakturačnú hodnotu, v prípade zaslania bez poistenia spoločnosť DIRECTGLOBE GROUPE nezodpovedá za stratu alebo krádež počas doručovania. Tovar nebude vrátený ani vymenený. na špeciálnu objednávku alebo na mieru

Článok 8: SPÔSOB PLATBY

Kupujúci je povinný uhradiť celú úhradu svojej objednávky peňažnou poukážkou, bankovým šekom, CCP alebo kreditnou kartou v čase prijatia ponuky predávajúceho, za podmienok uvedených v článku 6 vyššie a s výhradou uplatnenia jeho právo na odstúpenie od zmluvy uvedené v článku 7 vyššie.

Všetky nákupy uskutočnené na jednej zo stránok DIRECTGLOBE GROUPE sú splatné len pri objednávke. Žiadny produkt nemôže byť odoslaný zákazníkovi, ak zákazník predtým nezaplatil 100 % predajnej ceny vrátane všetkých daní produktu, ako aj všetkých súvisiacich nákladov na doručenie.

Aby nemohlo dôjsť k sporu o sumy zaplatené zákazníkom, DIRECTGLOBE GROUPE vždy zašle zákazníkovi potvrdenie o zaevidovaní jeho objednávky.

DIRECTGLOBE GROUPE si vyhradzuje právo pozastaviť akúkoľvek správu objednávky a akúkoľvek dodávku v prípade odmietnutia autorizácie platby bankovou kartou a/alebo inej platby od oficiálne akreditovaných orgánov alebo v prípade nezaplatenia a/alebo podvodu a stíhať autora s) posledného uvedeného.

Spoločnosť DIRECTGLOBE GROUPE si vyhradzuje právo najmä odmietnuť realizáciu dodávky alebo vyhovieť objednávke od zákazníka, ktorý úplne alebo čiastočne neuhradil predchádzajúcu objednávku alebo s ktorým prebieha platobný spor.

Akékoľvek oneskorenie platby spôsobené odmietnutím počiatočnej platby bankovou kartou alebo iným faktorom spôsobí zvýšenie dlžných súm s uplatnením sankcií za oneskorenú platbu vo výške základnej bankovej sadzby zvýšenej o 4 body a platnej odo dňa doručenia produktov a uplatnenie sankčnej doložky.

DIRECTGLOBE GROUPE si vyhradzuje právo stíhať všetky pokusy o použitie podvodných platobných prostriedkov a/alebo urovnať podvodné platobné spory alebo pokusy o podvodnú platbu priateľsky zaplatením zákazníkovi vo výške plus prípadné administratívne poplatky.

Článok 9: SPÔSOB DORUČENIA

Produkty zakúpené na jednej zo stránok DIRECTGLOBE GROUPE môžu byť doručené do kontinentálneho Francúzska (pre iné destinácie kontaktujte naše služby).

Doručenie sa uskutočňuje na adresu uvedenú zákazníkom v jeho zákazníckom účte. Uskutoční ho spoločnosť La Poste alebo prepravca a na výhradný podnet predajcu. Môže zasiahnuť až po potvrdení objednávky zákazníkom a vykonaní platby v plnej výške. Dotknuté bankové platobné centrá preto vopred súhlasia s platbou. V prípade odmietnutia uvedených centier bude objednávka automaticky zrušená.

V prípade neprítomnosti zákazníka pri doručovaní bude v jeho schránke zanechaná navštívenka s výzvou na vyzdvihnutie balíka na pošte alebo u dopravcu.

Dodávka sa považuje za uskutočnenú odo dňa prvého predloženia tovaru na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom pri objednávke. Dodanie tovaru sa uskutoční proti podpisu dodacieho listu prijímajúcim zákazníkom.

Zákazník je povinný skontrolovať zhodu dodaného tovaru v čase dodania, pred podpísaním dodacieho listu.

Akékoľvek anomálie týkajúce sa dodávky (poškodenie, chýbajúci produkt v dodacom liste, poškodený obal, rozbité produkty a pod.) musia byť uvedené na dodacom liste vo forme „ručne písaných výhrad“ s podpisom zákazníka. Zákazník musí zároveň túto anomáliu potvrdiť tak, že do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia odošle dopravcovi doporučený list s potvrdením o prijatí s uvedením uvedenej reklamácie.

Zákazník musí poslať kópiu tohto listu faxom alebo jednoduchým listom spoločnosti DIRECTGLOBE GROUPE.

Kontaktné údaje prepravcu budú uvedené na dodacom liste

Článok 10: DODACIE LEHOTY

Ak je objednaný tovar dostupný na sklade, dodacia lehota je 8 až 10 pracovných dní.

V prípade nedostatku zásob môže byť doba naskladnenia dva až tri týždne.

Dodacie lehoty začnú plynúť až od dátumu platby a/alebo potvrdenia platby za objednávku.

V prípade vyššej moci alebo mimoriadnych udalostí (živelná pohroma, epidémia, štrajky, výluka a pod.) oneskorenia alebo zákazu dodania tovaru je spoločnosť DIRECTGLOBE GROUPE zbavená akejkoľvek zodpovednosti.

Vo všetkých prípadoch sa dodanie v termínoch môže uskutočniť len vtedy, ak je zákazník oboznámený so svojimi záväzkami voči spoločnosti DIRECTGLOBE GROUPE.

V prípade nedostupnosti zo strany spoločnosti DIRECTGLOBE GROUPE dodať v uvedených lehotách, zákazníkovi bude ponúknutý náhradný produkt za cenu ekvivalentnú jeho nákupu alebo vráteniu jeho nákupu.

Článok 11: SŤAŽNOSTI

Zákazník musí formulovať so spoločnosťou DIRECTGLOBE GROUPE v ten istý deň doručenia alebo najneskôr v prvý deň otvorenia po doručení. Akékoľvek reklamácie chyby pri dodaní a/alebo nezhody produktov v druhu alebo kvalite v porovnaní s údajmi na dodacom liste. Akákoľvek reklamácia podaná po tomto termíne bude zamietnutá. Formulácia tejto sťažnosti so spoločnosťou DIRECTGLOBE GROUPE bude uskutočnená doporučeným listom. Na akúkoľvek reklamáciu neuplatnenú v súlade s vyššie definovanými pravidlami a v stanovených lehotách nie je možné brať ohľad a zbavuje spoločnosť DIRECTGLOBE GROUPE akejkoľvek zodpovednosti voči zákazníkovi.

Článok 12: ZÁRUKY A POZORNÝ SERVIS

Bez toho, aby bola dotknutá zákonná záruka na skryté vady podľa článku 1641 Občianskeho zákonníka, kupujúci využíva prípadne obchodnú záruku, ktorej dĺžka je uvedená na záručnom liste dodanom súčasne s produktom. - od dodávky voči prípadným chybám, ktoré môže vykazovať dodaný produkt, za predpokladu, že táto zmluvná záruka je uvedená v elektronickom katalógu Diamant-Anvers.sk pre príslušný produkt. 

Táto realizácia je podmienená tým, že kupujúci dodrží vrátený riadne vyplnený záručný list predávajúcemu a výrobok bude používať za bežných podmienok používania, ktoré sú uvedené na výrobku alebo na sprievodnom liste dodávky. návod na použitie a odporúčania na použitie. 

Podmienkou je aj zaslanie dodaného produktu, na ktorý sa vzťahuje zmluvná záruka, kupujúcim na jeho náklady na adresu, ktorá mu bude oznámená kontaktovaním Spotrebiteľského servisu predávajúceho (08. 09. 70. 10 09) , k nemu priložený originál faktúry a doklad o kúpe, ktorých kópiu si kupujúci ponechá. Podmienky odoslania a vrátenia musia byť totožné (predovšetkým vrátenie v kryte odporúčané s deklarovanou hodnotou alebo colissimo s následným poistením, ak ide o cennosti ako šperky) 

V prípade, že sa má uplatniť zmluvná záruka, zaväzuje sa predávajúci na svoje náklady a podľa voľby kupujúceho, pokiaľ je to možné, dodaný tovar buď obnoviť, alebo vymeniť, ak táto oprava nie je primerane možná, buď to nakoniec musí splatiť. 

Ak sa kupujúci rozhodne pre výmenu, môže sa to týkať iba produktu, ktorý je striktne identický s produktom pôvodne objednaným kupujúcim, pokiaľ príslušný produkt už nie je dostupný v deň uplatnenia zmluvnej záruky, či už dočasne alebo z dôvodu zmiznutie produktu z elektronického katalógu webovej stránky Diamant-Anvers.sk. V tomto prípade je kupujúcemu čo najskôr odoslaný produkt podobný pôvodne dodanému.

Článok 13: VÝHRADA VLASTNÍCTVA A ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť DIRECTGLOBE GROUPE si vyhradzuje vlastníctvo tovaru až do úplného zaplatenia zákazníkom. K prevodu vlastníckeho práva k produktom na zákazníka dochádza okamihom úplného zaplatenia ceny. Počas doby od dodania až po prevod vlastníctva však za riziká straty, odcudzenia alebo zničenia zodpovedá zákazník.

Nesplnenie svojich platobných povinností zo strany zákazníka z akéhokoľvek dôvodu dáva spoločnosti DIRECTGLOBE GROUPE právo požadovať okamžité vrátenie dodaného tovaru na náklady, riziko a nebezpečenstvo zákazníka (akékoľvek možné položky obnovenia budú účtované zákazníkovi).

Článok 14: OSOBNÉ INFORMÁCIE

V prípade neexistencie výslovného nesúhlasu z jeho strany dáva kupujúci súhlas s použitím osobných údajov zhromaždených na základe podmienok jeho objednávky, v rámci zákazníckeho súboru predávajúceho, ako aj so šírením týchto údajov tretím osobám za predpokladu, že zmluvné prepojenie spája predávajúceho alebo DIRECTGLOBE GROUPE s týmito tretími stranami. 

V súlade so zákonom č. 78-17 zo 6. januára 1978 o spracovaní údajov, súboroch a slobodách má kupujúci kedykoľvek právo na prístup a opravu. V tomto prípade musí zaslať svoju žiadosť na SARL DIRECTGLOBE GROUPE - Internet Service Consommateurs 149 Ave du Maine Paris 75014. 

Ohľadom informácií oznámených pri platbe platobnou kartou predávajúci kupujúcemu garantuje, že po zaplatení jeho objednávky kupujúcim nie sú uchovávané u neho ani u tretích osôb, okrem ich výšky. 

Článok 15: ROZHODNÉ PRÁVO

Táto zmluva podlieha francúzskemu právu, najmä článkom L. 121-16 až L. 121-20 spotrebiteľského zákonníka. 

Článok 16: RIEŠENIE SPOROV

V prípade sporu bude kupujúci najskôr kontaktovať predávajúceho za účelom dohody o mimosúdnom riešení. 

Skutočnosť, že predávajúci sa nedovoláva porušenia niektorej z povinností kupujúceho, ktoré sa riadia predloženými všeobecnými obchodnými podmienkami, nie je možné interpretovať ako vzdanie sa práva do budúcnosti. kupujúcemu toto zlyhanie následne uplatniť

zavrieť

zoznam prianí